2K TOP COAT

Poliuretanowy klej alifatyczny – dwuskładnikowy. 
Mat lub połysk.

WŁAŚCIWOŚCI:
Klej poliuretanowy nieprzepuszczalny na bazie poliuretanu, dwuskładnikowy, bardzo odporny na zmywanie i warunki atmosferyczne, przeznaczony do stosowania w sposób szczególny do pokrycia mikrocementu.

Ręczne, proste wymieszanie dwóch składników. Nie jest konieczne stosowanie mieszadła. 
Łatwa aplikacja wałkiem. 
Maksymalne właściwości osiąga po 7 dniach od zastosowania.
Bardzo dobre właściwości mechaniczne i odporność chemiczna.
Zachowuje swoje właściwości bez wpływu na warunki atmosferyczne.
Bezpieczna dla zdrowia i środowiska naturalnego.

DANE TECHNICZNE: 
Proporcje mieszania: 10A: 2B. 
Składnik A: Poliakrylany i dodatki w dyspersji wodnej (żywica). 
Składnik B: alifatyczny, bezrozpuszczalnikowy (utwardzacz). 
Zawartość części stałych: ok.. 45%. 
Zalecana ilość na warstwie: 50 do 100 g/m2.

Przyczepność : 3 godziny w temperaturze 15 – 25 ° C.
Czas przyczepnośći w zależności od warunków pogodowych:

(TABELKA TAKA JAK NA STRONIE )

Konig Twardość Pendulum (ISO 1522): ok.. 165 sek. 
Odporność na ścieranie (ASTM D4060): około. 40 mg

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Podłoże musi być utwardzone, wolne od kurzu, tłuszczu itp. zanieczyszczeń.. 
Wymieszać składnik A i B (utwardzacz) w proporcji : 
4 kg A + 1 kg B
lub
800g A + 200g B

aż do uzyskania odpowiedniej gęstości.
Pomiędzy pierwszą i drugą warstwą 2K TOP COAT musimy czekać około 12 godzin. Czas schnięcia powinien wynosić co najmniej 48 godzin. Produkt dostarczany jest gotowy do użycia. Jego rozcieńczanie nie jest zalecane. Nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem pod ciśnieniem. 
Zaleca się stosowanie produktu od 5 º C do 35 º C. 
Podczas nakładania i suszenia zalecane jest : unikanie silnych przeciągów i bezpośredniego działania promieni słonecznych, chronić powierzchnię przed kurzem.


ZUŻYCIE:

1 litr 2K TOP COAT może być stosowany do około 7 do 10
m2 powierzchni, zalecane są 2 warstwy na powierzchniach suchych i 3 warstwy na
powierzchnie w kontakcie z wilgocią (tarasy zewnętrzne, prysznice, łazienki lub kuchni
blaty, itp.)

OPAKOWANIA:
Opakowanie 1, 5, 20 kg

MAGAZYNOWANIE: 
Przechowywane przez okres 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu, pomiędzy 15 i 25 ° C. 
Chronić przed gorącem , mrozem.
Produkt jest wrażliwy na zimno: unikać temperatury poniżej 5 ° C. 
Przechowywać z dala od źródeł ciepła. 
Należy unikać temperatur powyżej 35 º C.


BEZPIECZENSTWO I HIGIENA

Przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przy pracy z chemikaliami (nosić okulary ochronne i rękawice). Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania. 
transport – produkt nie jest uważany za niebezpieczny.


Dokumentacja PDF

Niniejsze informacje są oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz naszym doświadczeniu. Ze względu na różne warunki stosowania, które mogą być podane, są zalecane badania wstępne w celu ustalenia dawki i zużycia dla każdego zastosowania.